Půvab nebo iluze?

17.04.2024

Proč ńení typologie DISC až tak super... 

Barevná typologie DISC je oblíbeným nástrojem používaným v mnoha oblastech, včetně HR, obchodu a finančního poradenství.  Kategorizuje jednotlivce do čtyř skupin, podle preferovaní stylu chování:

  • Červená - Dominance (D)
  • Žlutá - Vliv (I),
  • Zelená - Stabilita (S)
  • Modrá - Svědomitost (C).

Model DISC se svým jednoduchým barevně odlišeným rámcem nabízí zdánlivě pohodlný způsob kategorizace osobností. Naši lektoři používají typologii DISC jak na trénincích manažerských dovedností, tak na workshopech pro začínající obchodní zástupce nebo finanční poradce.

ALE:

Nekritické spoléhání se pouze na barvy DISC může mít značné nevýhody, které brání naší schopnosti dosahovat očekávaných výsledků. Jsme si vědomi omezení a potenciálního nebezpečí nesprávného použití této metody. Proto nám přijde nám poctivé a profesionální tyto aspekty blíže osvětlit.

Přílišné zjednodušování lidského chování
Jednou z hlavních výhrad vůči modelu DISC je, že příliš zjednodušuje lidské chování. Lidé jsou složití a jejich chování se může měnit v závislosti na situaci. Model DISC však kategorizuje jedince pouze do čtyř odlišných typů, které nemusí postihnout celé spektrum lidského chování. Jedinec "I" (vlivný) může být také orientovaný na detaily a člověk "C" (svědomitý) si může užívat živé brainstormingy. Stereotypizace založená na barvách může vést k nepřesným předpokladům a neefektivním komunikačním strategiím.

Omezený rozsah:
DISC se zaměřuje na tendence chování, nikoli na jádro osobnosti. Poskytuje přehled o tom, jak by se někdo mohl chovat v určitých situacích, nikoli komplexní pochopení jeho motivací, hodnot nebo emoční inteligence. To může vést k nedorozuměním a promarněným příležitostem. Představte si prodejce, který předpokládá, že klient "D" (dominantní) chce jen rychlou transakci, zanedbává odhalení jeho hlubších potřeb a potenciálně ztrácí cenného dlouhodobého zákazníka.

Možnost chybné interpretace:
Model DISC používá barvy k reprezentaci různých stylů chování. To sice činí model snadno pochopitelným, ale také otevírá možnost chybné interpretace. Někdo si například může spojovat červenou barvu s agresivitou a vnímat jedince s vysokým stylem "D" jako agresivní, i když tomu tak nutně nemusí být.

Stereotypy a předsudky
Typologie DISC může neúmyslně vést ke stereotypům a předsudkům. Kategorizací jednotlivců do odlišných stylů existuje riziko škatulkování lidí a vytváření předpokladů o jejich chování na základě jejich profilu DISC. To může vést k předpojatosti v rozhodovacích procesech, jako je nábor nebo vytváření týmu.

Pocit "in-the-box":
Nálepky DISC se mohou stát tzv. sebenaplňujícím se proroctvím. Pokud je někomu řečeno, že je rezervovaný "S" (Steady), může mít menší sklon mluvit na schůzkách, což brání jeho možnému sebeprosazení. Stejně tak označení prodejce "D" může vést k tomu, že si osvojí příliš agresivní přístup a odcizí si klienty.

Konfirmační zkreslení:
Máme tendenci upřednostňovat informace, které potvrzují naše stávající přesvědčení. Když příliš podléháme typologii DISC, můžeme interpretovat něčí chování pouze touto optikou a přehlížet protichůdné podněty. Váš kolega může přijít se zajímavým nápadem, ale vy ho považujete za typické "C"-éčko, takže vy ho neposloucháte, protože podle typologie "jde zbytečně do hloubky".

Přílišné spoléhání se na model:
Dalším nebezpečím je přílišné spoléhání se na model DISC. I když může poskytnout cenné informace o chování jednotlivce, neměl by být jediným základem pro rozhodování. Přílišné spoléhání se na model může vést k ignorování dalších důležitých faktorů, jako jsou dovednosti, zkušenosti a další osobnostní rysy jednotlivce.

Nedostatek vědecké podpory: Navzdory svému širokému použití postrádá DISC důkladné a seriozní vědecké ověření. Studie konzistentně neprokazují spolehlivou souvislost mezi styly chování a čtyřmi barevnými kategoriemi. To vyvolává otázky týkající se přesnosti a efektivity modelu při předpovídání chování.

Jaké jsou tedy alternativy?

Zde je několik spolehlivějších přístupů:

  • Zaměřte se na pozorovatelné chování: Místo toho, abyste se spoléhali na popisky, sledujte a analyzujte skutečné chování. Hledejte vzorce v komunikačních stylech, rozhodovacích procesech a emocionálních reakcích.
  • Aktivní naslouchání: Věnujte velkou pozornost tomu, co lidé říkají a jak to říkají. Pokládejte otevřené otázky a podporujte zpracování, abyste hlouběji porozuměli jejich potřebám a perspektivám.
  • Přístup založený na silných stránkách: Přesuňte pozornost od vnímaných slabých stránek k identifikaci a využití individuálních silných stránek. To podporuje pozitivnější a posilující prostředí pro všechny.

Tím, že si uvědomíme zjednodušující kouzlo barevné typologie DISC, můžeme vyvinout efektivnější komunikační strategie, budovat pevnější vztahy a v konečném důsledku dosáhnout lepších výsledků ve všech našich profesionálních interakcích. DISC nám může posloužit jako velmi užitečná pomůcka.
Mějme ale na paměti, že lidé jsou složití a neustále se vyvíjejí. Chovejme se k nim s hloubkou a respektem, který si zasluhují.