Krizová komunikace

CÍLE TRÉNINKU

 • Načit účastníka jednat v krizových situacích.
 • Získat nástroje pro argumentaci a manipulaci.
 • Ovládnout techniky oddělení emocí od faktů během krizové situace.
 • Naučit se techniky aktivního naslouchání.
 • Získat jistotu v krizové situaci.

PŘÍNOS PRO ÚČASTNÍKA 

 • Je si vědom dílčích aspektů verbální a neverbální komunikace.
 • Dokáže pojmenovat a odstranit překážky znesnadňující komunikaci.

 • Dokáže vybrat vhodnou vyjednávací strategii.
 • Ovládá základní principy asertivity, argumentace a manipulace

OBSAH

Zásady efektivní komunikace

  • Proaktivní, reaktivní, agresivní a asertivní komunikace
  • Verbální a neverbální prvky komunikace
  • Řízení věcné složky komunikace (jasnost, stručnost, srozumitelnost)
  • Aktivní řízení rozhovoru (typy otázek, shrnutí, přeformulování, úhybné manévry

 Komunikační dovednosti: naslouchání, dotazování, verbální a neverbální komunikace

 • Aktivní naslouchání - Principy kladení otázek – Druhy otázek  
 • Otevřené a uzavřené otázky a způsoby jejich použití 
 • Metoda SPIN a její využití ve struktuře rozhovoru 

Argumentace, umění přesvědčit

 • Argumentace X Manipulace 

 • Druhy argumentů – Způsoby jejich použití – Obrana proti nepodloženým argumentům 

 • Identifikace manipulace zákazníkem a adekvátní obrana

Zásady krizové komunikace

 • Tvorba krizového scénáře (příprava na řešení situace, co vše může nastat)
 • Strategie urovnání krizové situace
 • Strategie urovnání krizové situace
´Vyjednávání a jeho principy
 • Zásady kooperativního vyjednávání – Vyjednávací strategie  
 • Technika WIN-WIN 
 • Vyjednávání o ceně, servisu, termínech a dalších námitkách 
 • Identifikace a odstranění bloků a bariér při vyjednávání

Řízení a řešení konfliktů

 • Metody řešení konfliktů – Nácvik moderace, mediace, facilitace 
 • Základní strategie řešení konfliktů – Otevřená hra, přesilová hra, klamavé hry, zrcadlové hry 
 • Kooperativní a kompetitivní vyjednávání – Klíčové prvky kooperativního vyjednávání