DISC - Přiznejte barvu!

04.04.2024

Proč lidé jednají tak, jak jednají? Proč zákazníci různě reagují na moji nabídku? A proč se někdy na schůzce cítím v pohodě a jindy jako podlaha v taxíku? Fajn, lidi jsou různí, ale jak se v tom mám jako finanční poradce vyznat? Není na to nějaký nástroj, nebo pomůcka, nebo nějaké super univerzální řešení?

Tak upřímně, žádná "univerzálka" neexistuje. Kdyby byla, dělal by do obchodu každý. A to by teprve byla sranda. Ale teď vážně:

V oblasti psychologie osobnosti existuje mnoho nástrojů, které nám pomáhají lépe porozumět sobě i druhým. Naše firma dlouhá léta pracuje s typologií DISC, vytvořenou Williamem Marstonem. V tomto článku vás s ní podrobně seznámíme a ukážeme její praktické využití v profesním životě. 

Ať už jste manažeři, kteří vedou tým, nebo obchodníci, kteří budují vztahy s klienty, typologie DISC vám může být dobrým vodítkem.


Základní princip typologie DISC

Typologie DISC rozděluje lidi do 4 základních typů, které charakterizují jejich chování a jednání:

 • Dominantní (D): Tito lidé jsou orientovaní na výsledky, silní a asertivní. Mají rádi kontrolu a dokáží rychle rozhodovat.
 • Inspirativní (I): Tito lidé jsou komunikativní, optimističtí a plní energie. Mají rádi lidi a dokáží je motivovat.
 • Stabilní (S): Tito lidé jsou klidní, trpěliví a spolehliví. Mají rádi stabilitu a harmonii.
 • Svědomitý (C): Tito lidé jsou analytičtí, precizní a zodpovědní. Mají rádi řád a detail.

Každý z nás má v sobě zastoupeny všechny 4 typy, ale jeden z nich je obvykle dominantní. Právě tento dominantní typ určuje naše základní jednání.
Je důležité poznamenat, že se nejedná o typologii osobnosti v pravém slova smyslu. Osobnost, natož charakter,  je určována dalšími faktory, které DISC nesleduje. Přistupujme tedy k DISCu jako k nástroji, který nám pomůže popsat různé typy jednání a chování. Díky tomu vynikne jeho praktičnost.

Ve svém jádru je typologie DISC založena na myšlence, že lidé vykazují předvídatelné vzorce chování, které lze kategorizovat do těchto čtyř základních dimenzí. Tyto dimenze jsou odvozeny ze dvou protínajících se os: 

 • vertikální určuje naši orientaci na úkoly resp. na lidi (co je pro nás měřítkem, kde sbíráme informace, jak je třídíme, jsme li více racionálního nebo spíše emočního zaměření.
 • horizontální určuje míru naší extroverze, resp. introverze. Rezervovanost, uzavřenost a intimita oproti odstupu, otevřenosti a dynamice.

Prostřednictvím tohoto průniku můžeme identifikovat dominantní rysy, které charakterizují každý kvadrant modelu DISC. 


Dominantní (D) typ - Červená  - DOMINANCE

Jedinci charakterizovaní dominancí jsou asertivní, rozhodní a orientovaní na výsledky. Daří se jim v prostředí, kde mohou převzít odpovědnost a rozhodovat, často projevují sebevědomí a silné vystupování. D-typy jsou přirození vůdci, kteří vynikají v konkurenčních situacích, preferují přímou komunikaci a zaměření na dosažení hmatatelných výsledků.

  • Silné stránky: Rozhodnost, asertivita, orientace na výsledky.
  • Slabé stránky: Netolerance, netrpělivost, dominance.
  • Typické chování: Přímá komunikace, rychlé rozhodování, snaha o kontrolu.

Inspirativní (I) typ - Žlutá - INFLUENCE

Ti, kteří spadají do kategorie vlivu, jsou společenští, nadšení a přesvědčiví. Mají talent na navazování kontaktů s ostatními a jsou zkušenými komunikátory, často se jim daří v rolích, které zahrnují týmovou práci a vytváření sítí. I-typy jsou charismatické a kreativní, nabíjejí je sociální interakce a příležitost inspirovat a motivovat ostatní.

  • Silné stránky: Komunikativnost, optimismus, motivace.
  • Slabé stránky: Mluvnost, povrchnost, nesoustředěnost.
  • Typické chování: Nadšení, sdílnost, snaha o budování vztahů.

Stabilní (S) typ - Žlutá- STEADINESS

Stabilita je charakterizována jedinci, kteří jsou spolehliví, trpěliví a empatičtí. Typy S oceňují harmonii a stabilitu ve svých vztazích a prostředí a dávají přednost vytrvalé práci na dosažení cílů bez narušení. Vynikají v rolích, které vyžadují konzistenci, loajalitu a podpůrnou přítomnost, často slouží jako lepidlo, které drží týmy pohromadě.

  • Silné stránky: Klid, trpělivost, spolehlivost.
  • Slabé stránky: Pasivita, nerozhodnost, vyhýbání se konfliktům.
  • Typické chování: Naslouchání, empatie, snaha o harmonii.

Analytický (C) typ - Modrá -CONSCIENTIOUSNESS 

Ti, kteří spadají do kategorie svědomitosti, jsou analytičtí, orientovaní na detaily a systematičtí. C-typy upřednostňují přesnost a preciznost ve své práci a věnují velkou pozornost postupům a normám. Vynikají v rolích, které vyžadují důkladnost a odbornost, často slouží jako hlas rozumu a zajišťují kvalitu a efektivitu svého úsilí.

  • Silné stránky: Analytické myšlení, preciznost, zodpovědnost.
  • Slabé stránky: Perfekcionismus, kritičnost, rigidita.
  • Typické chování: Detailní analýza, plánování, dodržování pravidel.

Praktické využití typologie DISC

Typologie DISC má široké spektrum využití v profesním životě:

 • Vedení týmu: Manažeři, kteří znají typologii DISC, dokáží lépe porozumět potřebám a motivaci svých podřízených a efektivněji je vést.
 • Budování vztahů s klienty: Obchodníci, kteří znají typologii DISC, dokáží lépe přizpůsobit svůj přístup k jednotlivým klientům a navázat s nimi silnější obchodní vztahy.
 • Řešení konfliktů: Typologie DISC pomáhá lépe porozumět různým pohledům na věc a nalézt kompromisní řešení.
 • Rozvoj osobnosti: Typologie DISC nám pomáhá lépe poznat sebe sama a rozvíjet naše silné stránky.

Výhody a nevýhody typologie DISC

Výhody:

 • Jednoduchý a srozumitelný nástroj
 • Praktická využitelnost v mnoha oblastech
 • Pomáhá lépe porozumět sobě i druhým
 • Zlepšuje komunikaci a spolupráci

Nevýhody:

 • Nejedná se o psychologický test, ale o zjednodušený model
 • Neposkytuje komplexní obraz osobnosti
 • Může vést k stereotypizaci

Typologie DISC je cenný nástroj, který nám může pomoci lépe porozumět sobě i druhým a zlepšit naše profesní dovednosti. Je důležité si uvědomit, že se jedná o zjednodušený model, který nezachycuje celou komplexnost lidské osobnosti. Přesto může být DISC velmi užitečný v situacích, kdy potřebujete rychle pochopit základní motivace a chování druhého člověka.

Doporučení

Pokud vás typologie DISC zaujala, existuje celá řada knih, online kurzů a testů, které vám pomohou se s ní detailněji seznámit. Zvažte také absolvování tréninku DISC, který vám poskytne praktické návody na využití této typologie v pracovním prostředí.

Věřím, že díky typologii DISC získáte cenné nástroje pro úspěšné vedení týmu, budování vztahů s klienty a celkové zlepšení vaší komunikace a spolupráce.